Etusivu » Tilausehdot

Tilausehdot

Palveluntarjoaja: Asianajotoimisto Legistum Oy (jäljempänä palveluntarjoaja). Palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Suomen Asianajajaliiton määräyksiä ja ohjeita, Sähköisen Kaupankäynnin Sääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja.

Asianajotoimisto Legistum Oy
Y-tunnus: 1615544-5
Kotipaikka Helsinki
Vilhonkatu 9 C 3. krs.
FI-00100 Helsinki

Puh +358 20 742 4460
Fax +358 20 742 4461
E-mail toimisto@legistum.fi

Palvelun kuvaus: Kysymys on palvelusta, jossa tilaus ei suoraan johda sitovaan toimeksiantosuhteeseen. Ennen tilauksen hyväksymistä palveluntarjoaja selvittää tilaajan tarkoituksen, tahdon, erilaiset testamenttivaihtoehdot ja niihin liittyvät käsitteet sekä sen, millaisiin oikeudellisiin seuraamuksiin erilaisten vaihtoehtojen käyttäminen johtaa. Ennen toimeksiantosuhteen vahvistamista palveluntarjoaja varmistautuu vähintään puhelimitse tilaajan todellisesta oikeudellisen avun tarpeesta ja kyvystä tehdä ja ymmärtää testamentti ja sen merkitys ja vaikutus. Mikäli mitään estettä ei havaita, toimeksiantosuhde vahvistetaan. Tilauksen yhteydessä sähköisesti annettuja esitietoja käytetään esteellisyysselvityksessä ja asiakirjan laatimisen esitietoina. Tilaaja vastaa tilauksen yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta henkilö- ja muiden teknisluontoisten tietojen osalta. Palveluntarjoajan ylläpitämällä internetsivustolla oleva lomake ei suoraan sovellu asiakirjan laatimisen pohjaksi, vaan palvelun luonteesta johtuen asiakirja laaditaan kunkin asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan vasta vähintään puhelimitse tapahtuneen varmistautumisen jälkeen. Asiakkaan yksilöllisten tarpeiden selvittämiseksi asiakkaaseen pidetään yhteyttä asiakkaan oikeusturvan edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaaseen otetaan aina vielä erikseen yhteyttä asiakirjan sisällön oikeellisuuden varmistamiseksi. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että asiakirjan voimaansaattamisessa noudatetaan palveluntarjoajan antamia ohjeita.

Tilausvahvistus: Mikäli mitään estettä ei havaita, tilaus vahvistetaan toimeksiantosuhteeksi palveluntarjoajan lähettämällä sähköpostilla tai tekstiviestillä vähintään puhelimitse tapahtuneen varmistautumisen jälkeen. Tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen lähetetään ilmoitus saapuneesta tilauksesta.

Toimitusaika: Tilattu asiakirja toimitetaan tilaajan ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostisoitteeseen 5 arkipäivän kuluessa toimeksiantosuhteen vahvistamisesta.

Tilauksen yhteydessä annetut tiedot: Mikäli toimeksiantosuhdetta ei vahvisteta, palveluntarjoaja sitoutuu välittömästi hävittämään tilauksen yhteydessä annetut tiedot.

Peruutusoikeus: Tilaajalla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n perusteella saman lain 2 luvun 15 §:ssä säädettyä peruuttamisoikeutta, silloin kun palveluksen suorittaminen sähköisesti on kuluttajan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Palvelun hinta ja maksaminen: Tilattavan asiakirjan hinta on kaikkine kuluineen 245 euroa (sis. alv 24%). Mahdollisesta lisätyöstä (esim. kääntämisestä) veloitetaan lisämaksu. Palveluntarjoaja lähettää asiakirjatoimituksen yhteydessä tilaajan ilmoittamaan postiosoitteeseen laskun, jolla asiakirja ja siihen sisältyvät käsittely- ja toimituskulut maksetaan. Laskua maksettaessa on aina käytettävä viitenumeroa. Laskuun on merkitty eräpäivä johon mennessä lasku on maksettava. Laskun maksuaika on 14 päivää. Maksun laiminlyönti: Maksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Myöhästymistapauksissa Palveluntarjoaja lähettää tilaajalle maksukehotuksen, josta peritään 5 euron maksukehotusmaksu. Palveluntarjoaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16§:n säännökset, mikäli maksun viivästyminen johtuu tilaajaa kohtaavasta sosiaalisesta suoritusesteestä, kuten sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta tilaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi palveluntarjoajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava palveluntarjoajalle viivytyksettä, mikäli tilaaja haluaa sen otettavan huomioon. Mikäli tilausta ei makseta viimeistään eräpäivänä, on tilaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n 1 momentin määräistä viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Oikeussuojakeinot: Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolella on mahdollisuus kannella tästä palvelusta Suomen Asianajajaliitolle. Sopijapuolella on mahdollisuus saattaa palkkiota koskeva erimielisyys ratkaistavaksi Suomen Asianajajaliiton suositusmenettelyssä. Tästä sopimuksesta aiheutuvien riitojen selvittämiseksi sopijapuolella on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Halutessaan tilaaja voi nostaa kanteen myös palveluntarjoajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tilaajalla on mahdollisuus myös tehdä valitus Kuluttajariitalautakuntaan:

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 010 3665200

Ystävällisin terveisin,
Asianajotoimisto Legistum Oy