Etusivu » Testamentin moite

Testamentin moite

Testamentin moite tarkoittaa perillisen väitettä, että testamentti on pätemätön. Moittiminen tapahtuu siten, että testamentinsaajaa vastaan nostetaan kanne käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin todisteellisesta tiedoksiannosta. Jos testamentti todetaan käräjäoikeudessa pätemättömäksi, perintö menee testamentinsaajan sijaan laissa määrätyille perillisille.

Moitekanne testamentista on henkilökohtainen; oikeuden päätös koskee ainoastaan moitekantajaa. Testamentti voidaan siis kumota vain siinä laajuudessa, kuin se vaikuttaa moitekantajan perintöosuuteen. Muille testamentin osille se säilyy pätevänä moiteajan umpeutumisen jälkeenkin.

Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos

  • testamentintekijä on ollut alaikäinen
  • testamenttia tehtäessä ei ole noudatettu laissa säädettyjä muotoja
  • testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentintekijän muu sieluntoiminnanhäiriö, kuitenkin siten, että sairauden on täytynyt vaikuttaa testamentin sisältöön
  • testamentintekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet taivutettu siihen käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti tai hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa.

Pätemättömyysperusteen on oltava voimassa testamentintekohetkellä. Perillisen, joka moittii testamenttia, täytyy pystyä osoittamaan, että peruste on ollut voimassa tekohetkellä, mikä voi olla ongelmallista esimerkiksi sairauden osalta. Sen takia moitekanteet menestyvät helpoiten sillä perusteella, ettei testamenttia tehdessä ole noudatettu muotovaatimuksia.

Testamentin moite ja sen arviointi vaatii usein huolellista perehtymistä tapaukseen ja todisteiden esittämistä oikeudelle. Vaikka moitekanteet voivat menestyä helpommin muotovaatimusten rikkomisen perusteella, muut pätemättömyysperusteet voivat olla haastavampia todistaa. Tästä syystä asiantunteva oikeudellinen neuvonta on usein tarpeen, kun testamentin pätemättömyyttä pyritään osoittamaan.

Jos testamentti rikkoo lakiosan määräyksiä, ei tarvita moitekannetta. Tässä tilanteessa riittää, kun perillinen ilmoittaa kirjallisesti lakiosan vaatimisesta testamentin vastaanottamisen jälkeen. Lakiosa täytyy erikseen ja nimenomaisesti vaatia. On tärkeää ymmärtää, että pelkkä testamentin hylkääminen rintaperillisen taholta ei automaattisesti tarkoita lakiosan vaatimista.